മമ്മുക്കയുടെ STREET LIGHTS ന്റെ പ്രേക്ഷക പ്രതികരണം കാണാം

.മമ്മുക്കയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമായ STREET LIGHTS ന്റെ  THEATRE RESPONSE കാണാം

നല്ല അഭിപ്രായമാണ് ചിത്രത്തിന് ആദ്യ ദിനം തീയേറ്ററിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നത്

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *